Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Eethuis R2B

Algemeen

1. Eethuis R2B is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, te Breda, onder het nummer 6779 3150.

2. Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan degene die aan Eethuis R2B de opdracht geeft tot verhuur, het verlenen van diensten en-/of het leveren van goederen.

3. Wanneer u het eens bent met onze gedane offerte, dient u de bijgevoegde opdrachtbevestiging ondertekent naar ons retour te zenden.

4. Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van Eethuis R2B

5. Van deze voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slecht bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

6. Uitsluitend na schriftelijke bevestiging door of op bevoegde wijze namens Eethuis R2B van een opdracht, dan wel zodra Eethuis R2B is begonnen met de uitvoering van de aan hem verleende opdracht, is een overeenkomst tot stand gekomen.

Prijzen en betalingsvoorwaarden

1. Contante betaling bij levering, mits op de offerte andere afspraken zijn gemaakt.

2. Facturen dienen binnen 7 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Indien betaling niet tijdig geschiedt, wordt eerst een herinnering gestuurd. Wordt deze niet voor geëiste datum betaald, dan is Eethuis R2B gerechtigd hierover per direct een vertragingsrente van 12% in rekening te brengen.

3. Klachten over facturen dienen binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk of telefonisch te worden ingediend.

4. Indien na totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van aflevering de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen, onderdelen, lonen of andere kostprijsbepalende factoren niet voorzienbare wijziging hebben ondergaan, is Eethuis R2B gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen.

5. Prijsverhogingen, voortvloeiend uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Aansprakelijkheid

1. Bij aflevering van voedsel worden strakke richtlijnen gehanteerd volgens de hygiënecode van de VWA Nederland en de HACCP-norm binnen de EEG. Na aflevering van voedsel is de klant zelfverantwoordelijk voor de juiste omgang hiermee.

2. Eethuis R2B is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook geleden door opdrachtgevers en-/of diens gasten en-/of degenen die hen vergezellen en-/of derden, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van Eethuis R2B. Levering 1. Bij complete feesten geschiedt bezorging in overleg volgens offerte. 2. Bij grote leveringen zijn wij genoodzaakt om een aanbetaling te vragen.

3. Hoewel Eethuis R2B zich tot het uiterste inspant om afgesproken leveringstermijnen na te komen, zijn deze nooit aan te merken als fatale termijn. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in veronderstelling dat er geen beletselen zijn voor Eethuis R2B de goederen en-/of diensten te leveren. Overschrijding van de levertijd kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.