Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden R2B Catering en Eethuis R2B

Algemeen

 1. R2B Catering is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, te Breda, onder het nummer 6779 3150.
 2. Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan degene die aan R2B Catering de opdracht geeft tot verhuur, het verlenen van diensten en-/of het leveren van goederen.
 3. Wanneer u het eens bent met onze gedane offerte, dient u de bijgevoegde opdrachtbevestiging ondertekent naar ons retour te zenden.
 4. Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van R2B Catering.
 5. Van deze voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slecht bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 6. Uitsluitend na schriftelijke bevestiging door of op bevoegde wijze namens R2B Catering van een opdracht, dan wel zodra R2B Catering is begonnen met de uitvoering van de aan hem verleende opdracht, is een overeenkomst tot stand gekomen.

Prijzen en betalingsvoorwaarden

 1. Contante betaling bij levering, mits op de offerte andere afspraken zijn gemaakt.
 2. Facturen dienen binnen 7 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Indien betaling niet tijdig geschiedt, wordt eerst een herinnering gestuurd. Wordt deze niet voor geëiste datum betaald, dan is R2B Catering gerechtigd hierover per direct een vertragingsrente van 12% in rekening te brengen.
 3. Klachten over facturen dienen binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk of telefonisch te worden ingediend.
 4. Indien na totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van aflevering de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen, onderdelen, lonen of andere kostprijsbepalende factoren niet voorzienbare wijziging hebben ondergaan, is R2B Catering gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen.
 5. Prijsverhogingen, voortvloeiend uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 6. Alle genoemde prijzen zijn inclusief 9% BTW (eten) of 21% BTW (verhuur/personeel/alcohol), tenzij anders vermeld.

Annulering en wijziging

 1. U kunt uw bestelling of het aantal personen tot maximaal 5 dagen voor de levering wijzigen.
 2. Bij annulering van de catering en-/of verhuur binnen deze 5 dagen voor arrangementdatum wordt 50% in rekening gebracht en vindt geen levering plaats.
 3. Bij annulering van de catering en-/of verhuur binnen 24 uur voor arrangementdatum wordt 100% in rekening gebracht en vindt geen levering plaats.

Aansprakelijkheid

 1. Bij aflevering van voedsel worden strakke richtlijnen gehanteerd volgens de hygiënecode van de VWA Nederland en de HACCP-norm binnen de EEG. Na aflevering van voedsel is de klant zelf verantwoordelijk voor de juiste omgang hiermee.
 2. R2B Catering is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook geleden door opdrachtgevers en-/of diens gasten en-/of degenen die hen vergezellen en-/of derden, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van R2B Catering.

Bruikleen

 1. Alle in bruikleen verstrekte of verhuurde goederen blijven te allen tijde eigendom van de verhuurder/R2B Catering of een van zijn toeleveranciers.
 2. De huurder blijft te allen tijde aansprakelijk voor de door hem/haar gehuurde goederen, tot aan het tijdstip dat R2B Catering of een van zijn toeleveranciers de goederen komt ophalen. Alle gehuurde goederen mogen door de huurder niet onderverhuurd worden.
 3. Mocht er bij de levering iets niet in orde zijn, dan dient dit gemeld te worden voordat de goederen gebruikt worden.
 4. Aansprakelijkheid: Voor schade die aan huurder of aan derde direct of indirect ingevolge het gebruik van het gehuurde zou kunnen of is ontstaan is verhuurder nooit aansprakelijk, zelfs niet indien deze schade het gevolg mocht zijn van het verwerken van ondeugdelijk materiaal of van de aanwezigheid van een constructiefout in het gehuurde. Huurder zal verhuurder ter zake voor alle aanspraken van derden vrijwaren.
 5. Bij diefstal vermissing of beschadiging van goederen wordt de nieuwwaarde in rekening gebracht.

Levering

 1. Bij complete feesten geschiedt bezorging in overleg volgens offerte.
 2. Bij leveringen boven de € 500,00 zijn wij genoodzaakt om een aanbetaling te vragen van 50% van het geoffreerde bedrag c.q. de totale opdracht.
 3. Hoewel R2B Catering zich tot het uiterste inspant om afgesproken leveringstermijnen na te komen, zijn deze nooit aan te merken als fatale termijn. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in veronderstelling dat er geen beletselen zijn voor R2B Catering de goederen en-/of diensten te leveren. Overschrijding van de levertijd kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.